městských projektů využívá služeb Golemiouživatelů Golemio APIudržovaných dashboardů

Projekty na našich datech

Podívejte se na vybrané projekty, které jsme realizovali s využitím městských dat.

VšeCovid-19Řízení městaDopravaEnergetikaOdpady
 Navigace na odběrová místa

Navigace na odběrová místa

Webové stránky nabízejí přehled o nejbližších volných termínech testování na COVID-19 na území Prahy, a je navíc propojen s rezervačními systémy jednotlivých odběrových míst. Uživatelé zde najdou nejen informace o odběrových místech v hlavním městě, ale i ve Středočeském kraji.

Pragozor

Pragozor

Praha v číslech a grafech. S pomocí Pragozora přinášíme ověřené a spolehlivé informace o hlavním městě všem Pražanům i návštěvníkům. Graficky zajímavý web poskytuje přes 100 přehledů z oblasti MHD, životního prostředí nebo bydlení, ale i turismu, řízení města aj. Obsah je neustále rozšiřován, často je založen na živých, pravidelně aktualizovaných datech a nabízí i srovnání s jinými evropskými městy.

Analýza dojezdových dob pro Letiště Praha

Analýza dojezdových dob pro Letiště Praha

Prvním z hlavních cílů spolupráce Golemio a Letištěm Praha bylo vytvoření interaktivního ovládacího panelu zobrazujícího sbíraná historická i aktuální data a další statistické údaje o dojezdových dobách na zvolených trasách pozemních komunikací směřujících z a do hlavního města Prahy. Druhým významným cílem bylo provedení hodnotící analýzy shrnující využitelnost dat ze strategických dopravních detektorů pro korelaci s počty odbavených pasažérů Letištěm Praha. Účelem korelace obou datových sad bylo sledování poměrového zatížení dopravou příslušící letišti na přilehlých pozemních komunikacích městských částí hlavního města Prahy sousedících přímo s letištěm.

Analýza přepravních dat

Analýza přepravních dat

Cílem projektu bylo vytvořit reporting nad různými datovými zdroji (PID Lítačka, Firebase, google analytics, Multikanálový odbavovací systém, otevřená data...), který umožňuje ROPIDu sledovat využívání mobilní aplikace, nákupy krátkodobých a dlouhodobých jízdenek, chování na webu pidlitacka.cz, aktivace jízdenek a další ukazatele.

Aktuální polohy vozidel PID

Aktuální polohy vozidel PID

Projekt Sledování poloh PID využívá nástroje Datové platformy Golemio, zejména formou zajištění zpracování a poskytování polohových dat v pražské integrované dopravě a vytvoření rozhraní pro odjezdové tabule a mobilní aplikace. Cestující se tak ihned dozví, jestli vybraný spoj jede načas nebo má prodlení.

Veřejné zakázky hl.m. Prahy

Veřejné zakázky hl.m. Prahy

Aplikace zobrazuje výsledky soutěží na veřejné zakázky podle řady různých kritérií a filtrů – předmět poptávky, počet nabídek, druh soutěže, vybraní dodavatelé atp. Aplikace zpracovává data z profilu zadavatele hl. m. Prahy. Data jsou k dispozici od 1. 9. 2020, kdy byl nasazen detailnější informační standard o evidovaných veřejných zakázkách, který umožňuje robustní analytický pohled na zadávací činnosti hl. m. Prahy. Data obsahují informace o všech již zadaných veřejných zakázkách včetně zakázek malého rozsahu (tedy od drobných objednávek až po velké nadlimitní zakázky).

Spotřeba energií městských budov

Spotřeba energií městských budov

Vybrané budovy ve vlastnictví hl. m. Prahy (např. školy, domovy pro seniory, atd.) jsou umístěny senzory monitorující například spotřebu elektřiny, plynu, dále teplotu vzduchu, koncentraci CO2 a mnoho dalších. Data z nich se pak využívají v mnohých projektech především naším oddělením Smart Prague. Jedním z těchto projektů je například sledování vývoje spotřeby energií a jejích změn po realizaci některých úsporných energetických opatření. Sledujeme i případné výpadky senzorů, které lze díky tomu efektivně řešit.

Vrtbovský palác

Vrtbovský palác

Senzory ve Vrtbovském paláci jsou poskytnuty jiným dodavatelem než u většiny ostatních sledovaných budov. Tato data ale konsolidujeme, abychom získali stejné přehledy. V případě Vrtbovského paláce jsou data navíc poskytována ve formě uživatelsky přívětivých dashboardů nájemníkům jednotlivých bytů a jednotek, kde mohou sledovat vývoj a aktuální stav spotřeby energií až na úroveň hodin a jednotlivých pokojů.

Výpočet distribuce vakcín v Praze

Výpočet distribuce vakcín v Praze

V rámci projektu jsme s klientem společně postavili systém, který doporučoval optimální rozdělení vakcíny proti mezi jednotlivá Pražská očkovací místa a významně tak pomohl k postupu očkování proti nemoci Covid19. Systém odpovídá náročným požadavkům na zohlednění prioritních skupin očkovaných, logistické požadavky a kapacity očkovacích míst a automatizaci celého výpočtu na základě nejaktuálnějších dat. V rámci projektu jsme také pracovali s klientem na dalších analýzách a zpracování dat podle jeho potřeb.

Integrace a zpracování senzorických dat o průjezdech cyklistů v Praze

Integrace a zpracování senzorických dat o průjezdech cyklistů v Praze

Pro projekt integrujeme, ukládáme a vizualizujeme data z několika desítek cyklosčítačů po Praze. V rámci projektů také připravujeme ad hoc výstupy a analýzy postavené na historických datech z naší databáze.

Analýza pandemických dat COVID19

Analýza pandemických dat COVID19

Kontinuální projekt, který měl za cíl poskytovat jakékoliv potřebné analýzy nad pandemickými daty pro vedení MHMP. V rámci projektu vzniklo na 20 různých dashboardů, které ukazovali vývoje pandemie z pohledů počtu nakažených a jejich demografické struktury, počty a rozložení testů a žádanek, počty hosptializovaných na ARO a JIP, modely na zaplňování nemocnic a další.

Informační web k očkování proti COVID-19

Informační web k očkování proti COVID-19

Návštěvníci webu na něm kromě základních informací pro očkování naleznou odpovědi na zásadní otázky ohledně očkování připravené společně s odborníky z oblasti zdravotnictví. Dalším cílem webu bude vyvracet zavádějící a nepravdivé informace, které se šíří po sociálních sítích.

Chytrý svoz odpadu

Chytrý svoz odpadu

Hlavním cílem projektu je vybudování nástroje, který umožní on-line dohled nad stavem zaplněnosti u vytipovaných sběrných nádob na tříděný odpad (papír, plast, čiré sklo, barevné sklo, nápojové kartóny a kovové obaly), slouží ke kontrole realizace objednaného výsypu a rovněž k optimalizaci svozových intervalů tak, aby docházelo k efektivnímu svozu dle potřeb občanů. Celkem bylo v české metropoli zatím nainstalováno 464 senzorů do nádob se spodním výsypem s tím, že se je v plánu výrazné rozšíření do více nádob. Senzory zasílají data o aktuální hladině odpadu v nádobě v pravidelných intervalech 6x denně do datové platformy hlavního města Golemio, pro širokou veřejnost jsou informace o aktuální naplněnosti sledovaných sběrných nádob prostřednictvím aplikace Moje Praha.

Veřejné zakázky OICT

Veřejné zakázky OICT

Hlavní město Praha je jediným akcionářem společnosti Operátor ICT, a.s. a smluvní vztahy mezi těmito subjekty tak spadají pod režim tzv. vertikální spolupráce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uzavírání těchto smluvních vztahů se řídí interními předpisy hlavního města Prahy. Společnost Operátor ICT, a.s. tak i vůči svým dodavatelům vystupuje jako veřejný zadavatel, a tudíž veškeré veřejné zakázky, spadající svou předpokládanou hodnotou pod režim ZZVZ, administruje maximálně transparentně v některém z druhů zadávacích řízení dle ZZVZ. Datová sada obsahuje data o zadaných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zakázek malého rozsahu od roku 2021. Datová sada neobsahuje data o probíhajících zadávacích řízeních a rámcové dohody, pouze jejich plnění, aby nedocházelo k duplicitní agregaci hodnot.

Praha dopravní

Praha dopravní

Jedná se o vznik původního prototypu webové aplikace, která v sobě sdružuje a především vizualizuje více různých a současně dostupných časoprostorových datových zdrojů, poskytujících aktuální informace o kvalitě dopravy a vůbec kvalitě dopravního proudu na úsecích důležitých pozemních komunikací v rámci území hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Datová platforma Golemio v sobě integruje a Praha dopravní následně vizualizuje více typů dopravních dat a dopravních informací přijímaných od Ředitelství silnic a dálnic České republiky, od městské společnosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy a také z platformy Waze, zde v rámci partnerského programu Waze for Cities. Takto historizována a vizualizovaná data v rámci aplikace jsou využívána jednak k rychlému náhledu o právě aktuálním, ale už i minulém stavu dopravy v Praze a Středočeském kraji, k názorné prezentaci a jednodušímu představení dlouhodobé práce s jinak složitými, komplexními dopravními daty. Navíc jsou některá tato sbíraná data dále používána v konkrétních dopravních dashboardech, dopravních aplikacích či analýzách určených někdy přímo pro zástupce Magistrátu hlavního města Prahy, jindy pro samotné Pražany či návštěvníky Prahy, ale slouží i k odborným diskuzím a spolupráci mezi nejen sesterskými městskými subjekty, univerzitami, či vědeckovýzkumnými a jinými subjekty.