Skip to main content
100+
udržovaných dashboardů
90+
městských projektů využívá služeb Golemio
500+
uživatelů Golemio API

Projekty na našich datech

Podívejte se na vybrané projekty, které jsme realizovali s využitím městských dat.

Data mobilních operátorů

Hlavním cílem projektu byla vizualizace dat mobilních operátorů, zakoupených v rámci projektu „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“ Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dashboardy umožňují uživatelům analyzovat strukturu přítomného obyvatelstva a jeho mobilitu z nejrůznějších pohledů. Díky dashboardům se uživatelé mohou např. dozvědět, kolik lidí tráví čas na území dané městské části hlavního města Prahy či obce Středočeského kraje, jak moc se tento údaj mění během roku, kolik lidí na dané území denně dojíždí a odkud dojíždí, kolik lidí naopak z daného území cestuje pryč a kam cestují.

Chytrý svoz odpadu

Hlavním cílem projektu je vybudování nástroje, který umožní on-line dohled nad stavem zaplněnosti u vytipovaných sběrných nádob na tříděný odpad (papír, plast, čiré sklo, barevné sklo, nápojové kartóny a kovové obaly), slouží ke kontrole realizace objednaného výsypu a rovněž k optimalizaci svozových intervalů tak, aby docházelo k efektivnímu svozu dle potřeb občanů. Celkem bylo v české metropoli zatím nainstalováno 464 senzorů do nádob se spodním výsypem s tím, že se je v plánu výrazné rozšíření do více nádob. Senzory zasílají data o aktuální hladině odpadu v nádobě v pravidelných intervalech 6x denně do datové platformy hlavního města Golemio, pro širokou veřejnost jsou informace o aktuální naplněnosti sledovaných sběrných nádob prostřednictvím aplikace Moje Praha.

Dopravní ukazatele dojezdových dob

V rámci partnerství se společností Waze v programu Waze for Cities jsme vyvinuli vlastní metodiku přípravy a reprezentace dostupných dopravních parametrů dojezdových dob a průměrných úsekových rychlostí na uživatelsky definovaných trasách a to právě z dat od společnosti Waze. Současně jsme připravili uživatelsky přívětivé vizualizace formou interaktivního dashboardu s možností nastavování různých filtrů pro pozorování chování např. všech typových dnů v rámci týdne, včetně zobrazování nejen dlouhodobých časových průběhů o nasbíraných dojezdových dobách a průměrných úsekových rychlostech, ale také s možností prostorového zobrazení přesného průběhu každé ze sledovaných tras v mapě.

Aktuální polohy vozidel PID

Projekt Sledování poloh PID využívá nástroje Datové platformy Golemio, zejména formou zajištění zpracování a poskytování polohových dat v pražské integrované dopravě a vytvoření rozhraní pro odjezdové tabule a mobilní aplikace. Cestující se tak ihned dozví, jestli vybraný spoj jede načas nebo má prodlení.

Barrandovský most

V úzké spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále TSK) navrhla a uskutečnila datová platforma Golemio řešení pro dlouhodobé pozorování změn dopravní situace v širším okolí Barrandovského mostu před, po a samozřejmě i v průběhu období jeho postupné rekonstrukce, která se uskutečnila v roce 2022. V rámci stálého partnerství se společností Waze a zapojení do programu Waze for Cities bylo na datové platformě Golemio, v nástroji Waze Traffic View, pečlivě vydefinováno přes 400 objízdných tras a dílčích menších úseků, vždy pro oba směry jízdy, ze kterých jsou čerpána a dále historizována data o dobách dojezdností. Data jsou zpracovávána na přání TSK do hodinových agregací pro každou trasu, úsek a směr zvlášť. Dále jsou přehledně reprezentována formou dvou interaktivních uživatelských dashboardů včetně situační mapy. TSK tak získalo unikátní rychlý nástroj vytvořený na míru pro potřeby průběžného sledování stavu dopravy nejen v okolí mostu právě v době rekonstrukce, ale i celkově interní přehledový monitoring případných časových prodlení přímo na Barrandovském mostě.

Integrace a zpracování senzorických dat o průjezdech cyklistů v Praze

Pro projekt integrujeme, ukládáme a vizualizujeme data z několika desítek cyklosčítačů po Praze. V rámci projektů také připravujeme ad hoc výstupy a analýzy postavené na historických datech z naší databáze.

Praha dopravní

Jedná se o vznik původního prototypu webové aplikace, která v sobě sdružuje, a především vizualizuje více různých a současně dostupných časoprostorových datových zdrojů, poskytujících aktuální informace o kvalitě dopravy a vůbec kvalitě dopravního proudu na úsecích důležitých pozemních komunikací v rámci území hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Datová platforma Golemio v sobě integruje a Praha dopravní následně vizualizuje více typů dopravních dat a dopravních informací přijímaných od Ředitelství silnic a dálnic České republiky, od městské společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy a také z platformy Waze, zde v rámci partnerského programu Waze for Cities. Takto historizována a vizualizovaná data v rámci aplikace jsou využívána jednak k rychlému náhledu o právě aktuálním, ale už i minulém stavu dopravy v Praze a Středočeském kraji, k názorné prezentaci a jednoduššímu představení dlouhodobé práce s jinak složitými, komplexními dopravními daty. Navíc jsou některá tato sbíraná data dále používána v konkrétních dopravních dashboardech, dopravních aplikacích či analýzách určených někdy přímo pro zástupce Magistrátu hlavního města Prahy, jindy pro samotné Pražany či návštěvníky Prahy, ale slouží i k odborným diskuzím a spolupráci mezi nejen sesterskými městskými subjekty, univerzitami, či vědeckovýzkumnými a jinými subjekty.

Analýza žádostí o sociální pobytové služby HMP

Hlavním gestorem projektu byl odbor sociálních věcí MHMP (SOV). Projekt se týkal cca 30 zařízení poskytujících pobytové služby (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem). Klíčový problém sběru dat se týkal zpracování citlivých osobních údajů. Každému žadateli byl přiřazen jednoznačný identifikátor (UUID anonymizace na principu hash klíče), takže bylo možné propojit žadatele napříč organizacemi. Z identifikátoru již v žádném případě zpětně nebylo možné vyčíst osobní údaje žadatelů. Analýza byla použita pro mapování sítě pobytových sociálních služeb (srovnání potřeb a nabídky) a pro přípravu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Hlavním cílem analýzy bylo zjistit, jak často žadatelé o sociální služby posílají přihlášky k více poskytovatelům sociální péče (podíly duplicitních žádosti).

Analýza přepravních dat

Cílem projektu bylo vytvořit reporting nad různými datovými zdroji (PID Lítačka, Firebase, google analytics, Multikanálový odbavovací systém, otevřená data...), který umožňuje ROPIDu sledovat využívání mobilní aplikace, nákupy krátkodobých a dlouhodobých jízdenek, chování na webu pidlitacka.cz, aktivace jízdenek a další ukazatele.

Veřejné zakázky hl.m. Prahy

Aplikace zobrazuje výsledky soutěží na veřejné zakázky podle řady různých kritérií a filtrů – předmět poptávky, počet nabídek, druh soutěže, vybraní dodavatelé atp. Aplikace zpracovává data z profilu zadavatele hl. m. Prahy. Data jsou k dispozici od 1. 9. 2020, kdy byl nasazen detailnější informační standard o evidovaných veřejných zakázkách, který umožňuje robustní analytický pohled na zadávací činnosti hl. m. Prahy. Data obsahují informace o všech již zadaných veřejných zakázkách včetně zakázek malého rozsahu (tedy od drobných objednávek až po velké nadlimitní zakázky).

Veřejné zakázky Středočeského kraje

Aplikace zpracovává data z multiprofilu zadavatele Středočeského kraje, která se aktualizují každý den. Data jsou k dispozici od 1.1.2020 a obsahují i údaje o veřejných zakázkách jednotlivých příspěvkových organizací kraje. Data obsahují informace o již zadaných veřejných zakázkách včetně zakázek malého rozsahu (tedy od drobných objednávek až po velké nadlimitní zakázky).

Veřejné zakázky OICT

Hlavní město Praha je jediným akcionářem společnosti Operátor ICT, a.s. a smluvní vztahy mezi těmito subjekty tak spadají pod režim tzv. vertikální spolupráce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uzavírání těchto smluvních vztahů se řídí interními předpisy hlavního města Prahy. Společnost Operátor ICT, a.s. tak i vůči svým dodavatelům vystupuje jako veřejný zadavatel, a tudíž veškeré veřejné zakázky, spadající svou předpokládanou hodnotou pod režim ZZVZ, administruje maximálně transparentně v některém z druhů zadávacích řízení dle ZZVZ. Datová sada obsahuje data o zadaných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zakázek malého rozsahu od roku 2021. Datová sada neobsahuje data o probíhajících zadávacích řízeních a rámcové dohody, pouze jejich plnění, aby nedocházelo k duplicitní agregaci hodnot.

Veřejné zakázky DPP

Cílem spolupráce s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. (DPP) bylo jednoduše a přehledně zpracovat data o veřejných zakázkách tak, aby i široká veřejnost byla schopná se v nich orientovat. Součástí spolupráce bylo také zpracování interního dashboardu pro manažerské účely, aby i sám DPP mohl z dat vytěžovat užitečné informace pro další rozhodování a řízení. V neposlední řadě OICT připravil pro DPP zdroj otevřených dat, který je, stejně jako dashboardy, denně automaticky aktualizován.

Integrace dat o stavebních řízeních v HMP (bytová výstavba)

Cílem integrace dat do Datové platformy HMP bylo získaní údajů o vybraných územních a stavebních řízeních pro identifikaci doby povolovacího procesu, především v oblasti bytové výstavby. Data se týkají pouze nově zahajovaných řízení, tj. od 1.1.2021. Data o územních a stavebních řízeních jsou anonymizovaná (s použitím hashovacího algoritmu UUID) a odesílaná ve strojově čitelném formátu (XML) z úřadů MČ. Data jsou předávaná bez určení konkrétního správního řízení, bez určení parcelního čísla, bez určení jednacího čísla a bez jakýchkoliv dalších osobních nebo citlivých údajů. Data obsahuji informace o počtu a ploše bytových jednotek tak, aby hl. m. Praha mělo časem relevantní data k problému nedostatku bytů (tyto údaje jsou zapisovány až v době kolaudace).

Monitoring schvalovaní tisků pro Radu HMP

Magistrát hlavního města Prahy k přípravě, tvorbě a evidence materiálů do Rady HMP a Zastupitelstva HMP používá systém TED (Tvorba a evidence dokumentů) firmy OBIS. Na základě několika vnitřních podnětů na Magistrátě HMP vznikla myšlenka zrychleni interního schvalovacího procesu využitím statistických dat o životním cyklu tisků . připravovaných na jednáni Rady HMP. Údaje, které poskytoval systém OBIS TED, byly doposud zpracovávané v aplikaci MS Word. Nabídnuté Business Inteligence řešení v přehledné formě zpracovává data o schválených tiscích Rady hlavního města Prahy (veškerá usnesení Rady, která úspěšně prošla povinným připomínkovacím kolečkem až ke finálnímu schválení). Dashboard pomocí jednoduché vizualizace poskytuje průřezové statistiky a přehledy o stavu připomínkování tisků Rady HMP. Slouží k monitorováni a ke kontrole procesu: kdo připomínkuje a předkládá nejvíc tisků? Kterému organizačnímu útvaru hlavního města Prahy nejdéle trvá proces připomínkování? Řešení pomáhá zlepšovat rychlost schvalování připravovaných materiálů. Dashboard je nyní z technických důvodů nedostupný.

Spotřeba energií městských budov

Vybrané budovy ve vlastnictví hl. m. Prahy (např. školy, domovy pro seniory, atd.) jsou umístěny senzory monitorující například spotřebu elektřiny, plynu, dále teplotu vzduchu, koncentraci CO2 a mnoho dalších. Data z nich se pak využívají v mnohých projektech především naším oddělením Smart Prague. Jedním z těchto projektů je například sledování vývoje spotřeby energií a jejích změn po realizaci některých úsporných energetických opatření. Sledujeme i případné výpadky senzorů, které lze díky tomu efektivně řešit.

Vrtbovský palác

Senzory ve Vrtbovském paláci jsou poskytnuty jiným dodavatelem než u většiny ostatních sledovaných budov. Tato data ale konsolidujeme, abychom získali stejné přehledy. V případě Vrtbovského paláce jsou data navíc poskytována ve formě uživatelsky přívětivých dashboardů nájemníkům jednotlivých bytů a jednotek, kde mohou sledovat vývoj a aktuální stav spotřeby energií až na úroveň hodin a jednotlivých pokojů.

Analýza dojezdových dob pro Letiště Praha

Prvním z hlavních cílů spolupráce Golemio a Letištěm Praha bylo vytvoření interaktivního ovládacího panelu zobrazujícího sbíraná historická i aktuální data a další statistické údaje o dojezdových dobách na zvolených trasách pozemních komunikací směřujících z a do hlavního města Prahy. Druhým významným cílem bylo provedení hodnotící analýzy shrnující využitelnost dat ze strategických dopravních detektorů pro korelaci s počty odbavených pasažérů Letištěm Praha. Účelem korelace obou datových sad bylo sledování poměrového zatížení dopravou příslušící letišti na přilehlých pozemních komunikacích městských částí hlavního města Prahy sousedících přímo s letištěm.

Lokální katalog otevřených dat (LKOD)

LKOD slouží k zajišťování katalogizace otevřených dat do národního katalogu (NKOD). Administrace je propojená s registračním formulářem Ministerstva vnitra. Tím je zajištěn soulad s aktuálním datovým standardem a LKOD splňuje i otevřenou formální normu Rozhraní katalogů otevřených dat. Pro Prahu jsme na LKODu postavili nový katalog otevřených dat, který nahradil již nevyhovující systém běžící na CKAN. Datové sady zde publikuje 23 organizací z hlavního města. LKOD vyvíjíme jako součást datové platformy Golemio, je to tedy taky open source, který je využitelný jiným městem, krajem nebo organizací.

Výpočet distribuce vakcín v Praze

V rámci projektu jsme s klientem společně postavili systém, který doporučoval optimální rozdělení vakcíny proti mezi jednotlivá Pražská očkovací místa a významně tak pomohl k postupu očkování proti nemoci Covid19. Systém odpovídá náročným požadavkům na zohlednění prioritních skupin očkovaných, logistické požadavky a kapacity očkovacích míst a automatizaci celého výpočtu na základě nejaktuálnějších dat. V rámci projektu jsme také pracovali s klientem na dalších analýzách a zpracování dat podle jeho potřeb.

Analýza pandemických dat COVID19

Kontinuální projekt, který měl za cíl poskytovat jakékoliv potřebné analýzy nad pandemickými daty pro vedení MHMP. V rámci projektu vzniklo na 20 různých dashboardů, které ukazovali vývoje pandemie z pohledů počtu nakažených a jejich demografické struktury, počty a rozložení testů a žádanek, počty hosptializovaných na ARO a JIP, modely na zaplňování nemocnic a další.

Navigace na odběrová místa

Webové stránky nabízejí přehled o nejbližších volných termínech testování na COVID-19 na území Prahy, a je navíc propojen s rezervačními systémy jednotlivých odběrových míst. Uživatelé zde najdou nejen informace o odběrových místech v hlavním městě, ale i ve Středočeském kraji.

Informační web k očkování proti COVID-19

Návštěvníci webu na něm kromě základních informací pro očkování naleznou odpovědi na zásadní otázky ohledně očkování připravené společně s odborníky z oblasti zdravotnictví. Dalším cílem webu bude vyvracet zavádějící a nepravdivé informace, které se šíří po sociálních sítích.

Data.Praha.eu

Data o Praze na jednom místě. Podívejte se na vizualizace a datové příběhy. Zkoumejte zajímavá čísla o Praze a udělejte si vlastní názor podložený daty.

Reporting pro aplikaci Změňte.to

Aplikace Změňte.to byla převzata do správy OICT od soukromého dodavatele. Aplikace umožňuje posílat podněty ke zlepšení veřejného prostoru a hlášení závad na území hlavního města Prahy (včetně pořízeni fotografie a označeni problematického místa na mapě). Podnětem se začne okamžitě zabývat kvalifikovaný tým zpracovatelů, který předá informace konkrétní řešitelské instituci. Cílem projektu bylo umožnit monitorování stavu podnětů a jejich řešení, včetně poskytnutí základních přehledů a statistik. Připravený dashboard umožnil výrazně vyšší granularitu informací předávaných v reportech vedoucím pracovníkům MHMP a zpracovatelskému týmu OICT. Také navýšil informační hodnotu monitorovaných dat pro operativní řízení nahlášených podnětů.

Standardy dopravní obslužnosti

Hlavním cílem projektu byla vizualizace dat ekonomického modelu, který zachycuje příspěvky jednotlivých obcí Středočeského kraje na zajištění jejich dopravní obslužnosti. Uživatelé dashboardu (tj. zástupci obcí Středočeského kraje) tak vidí, jak se jednotlivé autobusové a vlakové linky podílí na výši příspěvku, kterým obce přispívají na zajištění své dopravní obslužnosti. Uživatelé dashboardu mohou dále sledovat, jaká byla celková ekonomika jednotlivých linek a jaké bylo rozložení příspěvku na danou linku napříč jednotlivými obcemi.

Zdravá třída

Společnost OICT v rámci pilotního projektu „Zdravá třída“ v průběhu devíti měsíců otestovala na nuselském Gymnáziu Na Vítězné pláni inteligentní senzory CO2, teploty a vlhkosti na IoT technologii Sigfox. Měření ukázala, že v průběhu jedné vyučovací hodiny může koncentrace CO2 vystoupat až o násobky hraničních hodnot. Datová platforma Golemio proto vytvořila dashboard, který zobrazuje jak aktuální data kvality ovzduší v každé učebně, tak přehled, jak konkrétně jednotliví pedagogové reagovali na indikaci špatného ovzduší.