Skip to main content

Prohlášení o přístupnosti

Operátor ICT, a.s. se zavazuje ke zpřístupnění internetové stránky golemio.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku golemio.cz

Stav souladu

Internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.2.2023.

Metoda: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu golemio@operatorict.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 .

email: pristupnost@mvcr.cz