Skip to main content

Veřejné zakázky Operátora ICT, a.s.

Další kapitola

Hlavní město Praha je jediným akcionářem společnosti Operátor ICT, a.s. a smluvní vztahy mezi těmito subjekty tak spadají pod režim tzv. vertikální spolupráce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uzavírání těchto smluvních vztahů se řídí interními předpisy hlavního města Prahy. Společnost Operátor ICT, a.s. tak i vůči svým dodavatelům vystupuje jako veřejný zadavatel, a tudíž veškeré veřejné zakázky, spadající svou předpokládanou hodnotou pod režim ZZVZ, administruje maximálně transparentně v některém z druhů zadávacích řízení dle ZZVZ. Pro účely administrace veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim ZZVZ uplatňuje Operátor ICT, a.s. vlastní interní předpisy.

Využití dat

Další kapitola

Zdrojem otevřených dat o veřejných zakázkách je profil zadavatele: https://zakazky.operatorict.cz/. Datová sada obsahuje data o zadaných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zakázek malého rozsahu od roku 2021. Datová sada neobsahuje data o probíhajících zadávacích řízeních a rámcové dohody, pouze jejich plnění, aby nedocházelo k duplicitní agregaci hodnot. Počet nabídek je vždy alespoň 1, aby nebyly uváděny zavádějící hodnoty, např. u přímých objednávek, kde by byla hodnota 0. Aktualizace dat probíhá 1x denně.


 

Datové zdroje

Předchozí kapitola