Skip to main content

Veřejné zakázky hl. m. Prahy

Další kapitola

Zajímá vás, jak Praha zadává veřejné zakázky? Jakým firmám a jaké zakázky byly zadány? Jaké komodity, služby či práce se nejvíce nakupují? Jak nakupovaly jednotlivé odbory Magistrátu HMP a jejich příspěvkové organizace? Jaké druhy soutěží se nejvíce používají?

Pro tyto a další účely můžete využít vizualizaci, která zobrazuje výsledky soutěží na veřejné zakázky podle řady různých kritérií a filtrů – předmět poptávky, počet nabídek, druh soutěže, vybraní dodavatelé atp. Aplikace zpracovává data z profilu zadavatele hl. m. Prahy a jednotlivých profilů příspěvkových organizací zřízených MHMP. Data na profilu jsou evidována odpovědnými pracovníky příslušných organizací.

​Data MHMP jsou k dispozici od 1. 9. 2020, kdy byl nasazen detailnější informační standard o evidovaných veřejných zakázkách, který umožňuje robustní analytický pohled na zadávací činnosti hl. m. Prahy.

Data příspěvkových organizací jsou k dispozici od 1. 1. 2021, kdy byl vydán pokyn zřizovatele (MHMP) k jednotnému zadávání a evidenci veřejných zakázek na profilu zadavatele.

Data obsahují informace o všech již zadaných veřejných zakázkách včetně zakázek malého rozsahu (tedy od drobných objednávek až po velké nadlimitní zakázky).

Využití dat

Další kapitola

Přehled

​Filtr IN-HOUSE Velmi důležitým filtrem pro hodnocení výsledků veřejných zakázek je filtr tzv. IN-HOUSE zakázek. Jde o zakázky zadávané na základě zákonné výjimky bez soutěže dodavatelům, kteří jsou 100 % vlastněni hl. m. Prahou a zajišťují důležité veřejné služby. Např. zakázky pro Pražské služby, a.s., Technologie HMP, Dopravní podnik atp.


Celkové objemy a konkurence


Odvětví a typ řízení

Datové zdroje

Předchozí kapitola

Zdrojem dat je export ze systému Tender arena, který se používá k zadávání a evidenci veřejných zakázek.

Data Magistrátu hl. m. Prahy:

https://opendata.praha.eu/dataset/verejne-zakazky-mhmp

Data příspěvkových organizací Magistrátu hl. m. Prahy:

https://opendata.praha.eu/dataset/verejne-zakazky-prispevkovych-organizaci-mhmp