Skip to main content

Mikroklimatické parametry v Praze

Další kapitola
Pilotní projekt Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí testuje senzory pro měření mikroklimatu v uličním prostoru Prahy. Cílem projektu je otestování technologií, vznik metodiky pro realizaci měření tohoto typu a vytvoření datové báze pro návrh, validaci a kalibraci opatření ke zmírnění extrémních projevů klimatu (zejména vln horka a sucha) v urbanizovaném prostředí.

Přehled

Cílem je získání dat z uliční úrovně a následné porovnání hodnot z ulic bez zeleně a se zelení, u nepropustného povrchu a naopak parku, v blízkosti vody atp. Výsledky budou použity k plnění agendy Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020–2024. Dále mohou být podkladem pro IPR k územnímu plánování v Praze.

Co měříme

V rámci projektu jsou monitorovány následující veličiny: 

  • Teplota, tlak a vlhkost vzduchu 

  • Směr, náraz a rychlost větru 

  • Úhrn srážek 

  • Sluneční svit 

  • Přírůst stromu 

  • Teplota a vodní potenciál půdy 

Zobrazení dat

V mapě jsou zobrazena všechna místa, kde měření probíhá (nebo probíhalo). V jedné lokalitě je obvykle více měřících bodů (např. strom a lampa v jednom parku). V záložce "Agregace" jsou data za celé dny, lze zvolit období, ukazatel (měřená veličina k zobrazení), lokalitu a měřící bod v této lokalitě. Záložka "Měření” zobrazuje všechna naměřená neagregovaná data vždy za poslední týden (po 10-15 minutách).

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o neverifikovaná data z pilotního projektu.