Skip to main content

Energetika v budovách hl. m. Prahy

Další kapitola

Projektová kancelář Smart Prague společně s datovou platformou hl. města Prahy zpracovala analýzu zaměřenou na data týkající se spotřeb energií v budovách ve vlastnictví hlavního města Prahy. Dashboardy se zaměřují na potenciál úspor vlivem zavedení úsporných opatření na obálce budovy (zateplení, výměna oken), tak i technických (LED osvětlení, účinnější zdroje vytápění apod.) Dalším parametrem, navazujícím na klimatický závazek, který schválila Rada hlavního města Prahy na jaře roku 2019, kde se zavázala ke snížení emisí CO2 do roku 2030 o 45 % a do roku 2050 o 100 %, je potenciál úspor na CO2 a také plnění klimatického závazku prostřednictvím úsporných opatření na budovách.

Využití dat

Další kapitola

Energetika v budovách hlavního města Prahy


V interaktivním dashboardu si můžete prohlédnotut souhrnné informace o energetických vlastnostech budov hlavního města Prahy nebo se podívat přímo na spotřeby energií vybraných městských budov, kde byly instalovány dálkové odečty měření spotřeb energií.

Na první straně jsou znázorněny budovy ve vlastnictví hlavního města Prahy zahrnuté do energetických pilotních projektů. Tyto pilotní projekty jsou zaměřeny na dosažení energetických úspor. Budovy jsou rozděleny dle jejich využití, příslušností k městské části a jejich energetické náročnosti dle energetických štítků.

Budovy jsou konstruovány z různých materiálů s rozdílným prostupem tepla. V rámci energetických úspor zlepšujeme parametry obálky budov jejím zateplením a výměnou oken. Vizuál na druhé straně dashboardu zobrazuje souhrnný přehled stavebních materiálů ze kterých jsou budovy konstruovány a jejich míru zateplení.

Kromě obálky budovy je pro energetiku důležité technologické zařízení budov. Jedná se o technologie, které jsou využívány k vytápění, ohřívání vody, chlazení, větrání a v neposlední řadě k osvětlení objektů. Další vizuál zobrazuje souhrnný přehled těchto technických zařízení u sledovaných budov.

Každá budova ke svému vytápění využívá elektřinu, plyn, teplo nebo různou kombinaci těchto komodit. Vizuál na čtvrté straně dashboardu zobrazuje přehled měsíčních spotřeb jednotlivých energetických komodit u vybraných budov s dálkovým odečtem energií a zobrazuje agregované měsíční spotřeby elektřiny, vody, plynu a tepla. Tyto hodnoty jsou součtem jednotlivých měřených hodinových spotřeb za daný měsíc. Velkým přínosem tohoto dálkového on-line meteringu je například možnost sledovat, jak se vyvíjí spotřeba energie v budově po zavedení konkrétních energetických opatření, např. zateplení budovy, modernizaci technických zařízení a pod., a zhodnotit přínos, a míru úspory financí a emisí CO2. Data jsou dále používána pro energetický management, kde slouží pro vyhodnocování potenciálu úspor při zavádění jednotlivých úsporných opatření.

Hlavní město Praha se zavázalo v rámci klimatického závazku k postupnému snižování energetické náročnosti budov, s čímž úzce souvisí také snižování produkce emisí CO2. Poslední vizuál znázorňuje jednak souhrnný přehled budov, na kterých byla uskutečnená nějaká energetická opatření, a jednak potenciál úspor spotřeby energií a s tím spojené emise CO2.Datové zdroje

Předchozí kapitola

Tato data nelze poskytnout v otevřeném formátu z důvodu bezpečnosti.