Skip to main content

Cyklodoprava v Praze

Další kapitola

Cyklodoprava představuje nezastupitelnou součást dopravy ve městě. Použití kola na krátké vzdálenosti ve městě bývá nejrychlejší, nejkratší a nejflexibilnější variantou. Proto cyklodopravu chápeme jako nezbytnou a vhodně doplňující součást městské hromadné dopravy.

Na základě dat o pohybech cyklistů je možné doporučit úpravy infrastruktury, např. výstavbu stojanů kol, cyklopruhů a tvořit rozumná pravidla pro provozovatele bikesharingu.

Využití dat

Další kapitola

Cyklosčítače

Cyklosčítače poskytují užitečná data o vytíženosti cyklostezek v reálném čase. Jedná se o nepřímou podporu cyklistiky ve městě a slouží jako jeden z nástrojů na sledování naplnění Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v Praze a jako podpůrný nástroj dalších iniciativ souvisejících s rozvojem cyklistiky a její infrastruktury v hl. m. Praze.

Funkce:

Sledování intenzity je prováděno pomocí tzv. cyklosčítačů umístěných na páteřní síti cyklostezek v Praze. Vhodnou technologií jsou zaznamenávány směrové průjezdy cyklistů přímo v bodě měření s rozlišením směru jízdy. Data zaznamenávají také aktuální teplotu a jsou sbírána v reálném čase (respektive 5minutových intervalech) do datové platformy hl. města Prahy, Golemio. Data neodhalují logicky, kudy cyklisté jezdí a kde končí své trasy. Jedná se o dobrý zdroj informací pro extrapolaci celkového počtu cyklistů v rámci celé Prahy.

Přínos občanům a Praze:

  • Občan má k dispozici informaci o aktuálním vytížení cyklotrasy
  • Efektivnější směřování financí do rozvoje cyklistické infrastruktury a podpory cyklistické dopravy
  • Propojení s dalšími projekty, například vybudováním senzorické sítě monitorující kvalitu prostředí, nebo s projekty zaměřenými na sledování intenzity dalších forem dopravy

Počty průjezdů

Počty průjezdů cyklistů přes jednotlivé lokality s cyklosčítači za vybrané období.Počty průjezdů dle směru

Počty průjezdů a poměry průjezdů cyklistů v obou směrech přes jednotlivé lokality s cyklosčítači za vybrané období.Historický přehled

Historická data o počtu průjezdů cyklistů přes lokality osazené cyklosčítači. Barevné rozlišení provozu o víkendech a v pracovní dny.


Srovnání průjezdů cyklistů

Na dashboardu můžeme porovnat počty průjezdů cyklistů v různých lokalitách a časech a sledovat souvislost s počasím (teplota, srážky).


Aplikace Na kole Prahou

Tato aplikace zřízená Magistrátem HMP naviguje cyklisty a doporučuje jim vhodné trasy z počátečního do cílového místa. Data z této aplikace lze analyzovat a určit obvyklá místa startu i cílové destinace. Stejně tak lze určit, kudy cyklista projíždí a odhalit průjezdy jednotlivými ulicemi.

Vstupem pro zpracování datově analytických výstupů jsou data o zaznamenaných jízdách z mobilní aplikace Na Kole Prahou za období od 1.1. 2017 do 30.12. 2018. Do zpracování byly zahrnuty jízdy, které se alespoň částečně nacházely v zájmovém území Prahy a okolí definovaném souřadnicemi: min latitude=49.816, min longitude=14.005, max latitude=50.307, a max longitude=14.907. Jízdy dále musely být delší než 700 metrů a mít nižší průměrnou rychlost než 30 km/h.


Průjezdy cyklistů v uliční síti

Vizualizace zobrazuje počty průjezdů cyklistů na jednotlivých segmentech pražské silniční a cyklostezkové sítě za rok 2017 a 2018. Data za rok 2018 je možné filtrovat na pracovní a nepracovní dny. Zobrazit lze jak skutečně zaznamenané průjezdy za sledované období, tak i odhadované denní průjezdy získané kombinací zaznamenaných dat o jízdách a dat z profilových sčítačů cyklistické dopravy. V otevřených datech za rok 2017 jsou navíc data rozdělena na jednotlivé denní hodiny, a data za rok 2018 jsou rozdělena na jednotlivé časové intervaly dne (0:00-7:00, 7:00-10:00, 10:00-16:00, 16:00-20:00 a 20:00-23:59).Heatmapa průjezdů

Grafické zobrazení počtu průjezdů cyklistů na jednotlivých segmentech pražské silniční a cyklostezkové sítě. Porovnání průjezdů v letech 2017 a 2018.Matice počátků a konců cest

Matice počátků a konců jízd cyklistů uskutečněných na území Prahy v roce 2018. Matice celkově obsahují data o 70 375 zaznamenaných jízdách, uskutečněných mezi katastrálními územími hl.m. Praha. Zbývající jízdy buď začínaly, končily nebo vedly úplně mimo katastrální území hl.m. Prahy.


 

Datové zdroje

Předchozí kapitola

Data mobilních aplikací

Velmi přesným zdrojem dat o pohybu cyklistů jsou mobilní aplikace. Mohou jimi být sportovní či navigační aplikace, popř. aplikace bikesharingových společností.

Průjezdy cyklistů (Na kole Prahou)

Směrové počty průjezdů cyklistů (uživatelů aplikace Na kole Prahou). Data za 2017 a 2018. Data za 2017 jsou s agregací na hodinové úseky, data za 2018 jsou s agregací na jednotlivé časové intervaly dne (0:00-7:00, 7:00-10:00, 10:00-16:00, 16:00-20:00 a 20:00-23:59). Data za 2018 jsou navíc rozdělena na pracovní a nepracovní dny. Aplikaci lze nalézt na nakoleprahou.cz