Smart Prague


Nechceme hloupé město, využíváme moderní technologie!

Smart Prague a Datová platforma

Koncepce Smart Prague vychází z celosvětově známého konceptu Smart Cities. Vznikla na základě dlouhodobých priorit města stanovených zejména jeho Strategickým plánem a sledováním světových trendů v technologickém vývoji. Bylo definováno šest klíčových oblastí, kde bude mít zavádění moderních technologií nejvýznamnější pozitivní dopady do života Pražanů: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí a Datová oblast.

Právě poslední jmenovaná oblast je srdcem celého konceptu a zaručí celkovou provázanost všech projektů. Celoměstská datová platforma, která bude vybudována, umožní poprvé v historii města vyhodnocovat a interpretovat městská data jako celek. Využijí ji vedení města, firmy i občané. Taková práce s daty může například pomoci predikovat, kde se v reálném čase nachází volné místo k zaparkování, a tak přispět k řešení ožehavého problému Prahy. Řada technologických novinek je zaváděna do městského prostoru v režimu pilotního provozu, který zaručí otestování technologie a teprve po vyhodnocení jejích přínosů se rozhodne o jejím případném rozšíření. Snížíme tak riziko zmařených investic do nových technologií nasazených ve velkém měřítku.

Smart Prague Index

Koncepce Smart Prague stanovuje základní požadavky pro implementované projekty, ty však nemohou dostatečně pokrýt potřebu celkového hodnocení potenciálu projektů a jejich následného dopadu ani přesně definovat jejich reálný přínos z hlediska úspěšného naplňování strategie Smart Prague. Z tohoto důvodu byla vytvořena metodika Smart Prague Index, která srovnává postup pomocí kvantifikovatelných indikátorů, které měří „komplexní chytrost“ implementovaných Smart Prague projektů a lze je tak využít jako nástroj pro měření chytrosti na úrovni města. Smart Prague Index umožní hl. m. Praze zmapování výchozího stavu, sledování změn v čase, monitorování dopadu a vyhodnocení úspěšnosti implementovaných projektů z hlediska principů Koncepce Smart Prague. Dále může identifikovat slabá místa a vyhodnocovat nové přístupy k řešení problémů. Tyto poznatky poskytují městu zdroj informací pro efektivní plánování vhodných chytrých projektů. Pravidelné sledování indikátorů využívaných k měření chytrosti dále rozšiřuje základnu snadno dostupných dat, která jsou využívána pro další relevantní analýzy.

Veškerá řešení chytrého města by měla vycházet z pěti základních principů, a to že město je: Ekologické, Inovativní, Přátelské a motivující, Digitalizované a Bezpečné a odolné.

Smart Prague Index poskytne:

  • Nezávislou, komplexní a přehledně strukturovanou metodu
  • Nástroj pro sledování úspěšnosti implementace projektů Smart Prague
  • Zdroj informací pro plánování (směřování) vhodných budoucích projektů
  • Přehled o naplňování vize Smart Prague

Výchozím bodem při vytváření metodiky pro Smart Prague Index (SPI) bylo 5+1 strategických oblastí Koncepce Smart Prague, jejichž vhodný vývoj je popsán prostřednictvím specifických, kvalitativně nastavených, strategických cílů. Tyto cíle jsou interpretovány jako obecné projevy chytrosti, které odráží trendy vývoje chytrých měst v dané oblasti. Každý z definovaných strategických cílů je v rámci SPI popsán prostřednictvím konkrétních kvantifikovatelných indikátorů.

Na SPI navazuje metodika hodnocení individuálních projektů. Hodnocení je nastaveno pro před i po implementační fázi. Parametry hodnocení odrážejí typ projektu (pilotní vs. standardní), zároveň jsou parametrům přiřazeny váhy podle jejich strategické důležitosti. Tento přístup umožňuje relativní srovnání různých projektů, a to jak s ohledem na jejich potenciál, tak i jeho následné potvrzení. Je usnadněna identifikace slabých míst projektu. Čím vyšší hodnocení projekt získá, tím vyšší pozitivní dopad lze očekávat v rámci hodnocení města prostřednictvím SPI a tedy v naplňování koncepce Smart Prague.

Vzhledem k významnému postavení Prahy v rámci evropské i globální sítě měst je doporučen také postup pro její srovnání s jinými městy, které řeší podobné výzvy a jsou srovnatelné s Prahou. Pro zajištění konzistentnosti a zároveň jednoduchosti je navrženo využití klíčových indikátorů každoročně publikovaného indexu Cities in Motion (CIMI). Posun na žebříčku měst ve vybraných oblastech CIMI nepřímo vyjadřuje i posun v relevantních oblastech SPI, neboť mezi indikátory CIMI a SPI v těchto oblastech existuje korelace.

Hodnocení prostřednictvím SPI a CIMI by mělo probíhat každoročně. Vzhledem k dostupnosti dat je doporučeno provádět vyhodnocení přibližně k půlce kalendářního roku. Projekty jsou vyhodnocovány průběžně dle aktuálních požadavků a úrovně jejich rozpracování nebo implementace.

Prostřednictvím tohoto projektu tak získává OICT sadu nástrojů, které mu umožní:

  • Nezávisle, komplexně a přehledně měřit úspěšnost naplňování koncepce Smart Prague
  • Identifikovat slabá místa a trendy ve vývoji města, vč. mapování technologického vývoje
  • Efektivně plánovat další vhodné projekty pro naplňování strategických cílů koncepce Smart Prague
  • Nezávisle, komplexně a přehledně měřit potenciál projektových záměrů a úspěšnost samotné implementace projektů Smart Prague
  • Srovnávat, jak úspěšná je Praha ve vypořádávání se s výzvami v porovnání s jinými světovými městy

Více na webu Smart Prague, nebo v ročence Smart Prague 2017.

Projekty Smart Prague

Solární odpadové nádoby (Kompresní koše)

Koše na směsný odpad vložené předměty samy zmačkají a zabudované čidlo při naplnění ohlásí přes internet svozové firmě požadavek na nutnost svozu. Provoz zajistí baterie dobíjené fotovoltaickými články využívajícími solární energii. Operátor ICT testoval provoz košů v rámci pilotního projektu. V rámci půlročního pilotního projektu, který běžel v druhé polovině roku 2017 bylo v centru Prahy nainstalováno třicet zkušebních solárních košů, které čerpaly energii z fotovoltaických panelů. Oproti běžným košům se snížil počet svozů o 95 % a životní prostředí také jásalo, protože okolí košů zůstávalo čisté, odpadky se nepovalovaly v okolí a svozová auta vyjížděla méně často, čímž spalovala méně výfukových plynů.

Datová platforma je schopna přijímat a zpracovávat data z těchto košů a následně poskytovat dispečinkové služby svozovým společnostem. Na základě dat je možné optimalizovat frekvenci výsypu odpadkových košů, zavést obsluhu mimo hlavní špičku, snížit počet odpadových nádob ve veřejném prostoru, zavést transparentní systém svozu a zvýšit efektivitu sběru a svozu odpadu. V současnosti pracujeme na tom, aby Golemio bylo připojeno ke všem košům na území města a to včetně požadovaného rozšíření této technologie ve spolupráci s TSK a svozovými službami.

Více na https://smartprague.eu/projekty/kompresni-kose

Testování interaktivního mobiliáře (Chytré lavičky)

Speciálně vybavené lavičky umožní Pražanům a návštěvníkům hlavního města kromě běžné relaxace a odpočinku dobít si telefon či tablet, připojit se k internetu, zjistit aktuální teplotu a vlhkost vzduchu nebo množství oxidu uhličitého v ovzduší. A to vše přímo ve veřejném prostoru města bez napojení na zdroj elektrické energie – lavičky se napájí pomocí solárních panelů.

Lavičky mají výstup přes HTTP REST API a posílají do Datové platformy například počet připojených uživatelů na Wi-Fi, počet nabíjení mobilních zařízení a hodnoty ze senzorů, jako je teplota, tlak, koncentrace CO2, prach, vlhkost, srážky apod. 

Více na https://smartprague.eu/projekty/testovani-interaktivniho-mobiliare

Nabíjecí stanice – vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily

Díky projektu se navýší počet lokalit a nabíjecích stanic na území Prahy, což podpoří rozvoj elektromobility jako moderní a ekologické formy cestování a přispěje ke snížení množství emisí produkovaných běžnými automobily.

Z nabíjecích stanic bude Datová platforma schopna získávat data. Bude tak možné podívat se v konkrétní čas například na to, které stanice jsou zrovna obsazeny nebo rezervovány. Dále mohou posílat například počet návštěv stanice, počet uživatelů, množství odebrané elektřiny, obsazenost stanice, dobu nabíjení a další dostupné údaje pro průběžné vyhodnocení. 

Více na https://smartprague.eu/projekty/dobijeci-stanice-pro-elektromobily-pre

Inteligentní řízení svozu odpadu (Chytrý svoz odpadu)

Během půlročního pilotního provozu půjde o 60 – 80 čidel instalovaných do kontejnerů na odpad (např. sklo, plasty a jiné typy tříděného odpadu), které budou monitorovat aktuální zaplněnost. Současně budou sledovány svozové trasy vozidel, které je obsluhují. 

Tato data budou odesílána do Datové platformy. Kombinací dat v datové platformě budeme schopni optimalizovat svozové trasy u těch druhů odpadů, jejíž vznik je nerovnoměrný, a navrhovat například další umístění kontejnerů. 

Více na https://smartprague.eu/projekty/chytry-svoz-odpadu

Senzorická síť veřejného osvětlení

Lampy veřejného osvětlení se mohou stát klíčovým nosičem moderních technologií ve městě. Vznikne tak plošná, celoměstská síť senzorů sloužících ke sběru dat o provozu města a jeho životního prostředí. V rámci pilotního projektu začínáme na Karlínském náměstí, které již brzy získá nové modernější osvětlení. Cílem je snížit spotřebu elektrické energie a zároveň sloupy získají další funkcionality díky instalovaným měřicím senzorům. Modernizované lampy veřejného osvětlení zvýší také bezpečnost občanů v dané lokalitě.

Datová platforma umožňuje takové lampy přímo ovládat, tedy nastavovat intenzitu světla nebo nastavovat podmínky, podle kterých budou lampy reagovat. Dále jsou do Datové platformy zasílána data z jednotlivých senzorů. 

Více na https://smartprague.eu/projekty/senzoricka-sit-verejneho-osvetleni

Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče (eHealth)

Cílem projektu je zavedení vyššího standardu služby péče o seniory a osoby se zdravotním omezením (chronicky nemocní občané) za využití nových modernějších technologií asistivní péče a telemedicíny, který zvýší svým uživatelům pocit bezpečí při každodenním životě doma i venku. Díky novým možnostem je tak i osobám ve vysokém věku či lidem se zdravotním omezením umožněno žít plnohodnotný život beze strachu a ve vlastním domácím prostředí. Tento projekt je samozřejmě přímo vázán na spolupráci s lékaři, kteří zde hrají klíčovou roli. 

Datová platforma bude fungovat jako technický nástroj, skrze který data potečou a bude tak možné sledovat fungování tísňové péče. Na základě znalosti dat bude možné vytvářet standardy a opatření za účelem zlepšení kvality života obyvatel na území hl. m. Prahy.

Více na https://smartprague.eu/projekty/metropolitni-system-tisnove-a-zdravotni-pece

Energetický systém budov (Energetický ekosystém)

Projekt vytvoří systém hodnocení budov ve vlastnictví města, který umožní kvalifikované rozhodování o směřování investic do energetických opatření a inovací v těchto budovách. Během analytické fáze se shromáždí dostupné a nezbytné informace, definuje se metodika jejich zpracování a hodnocení podle expertně stanovených kritérií. Následně vznikne finanční model, který bude sloužit jako podklad a doporučení vhodných investic v konkrétních objektech. 

V rámci projektu budou všechna data poskytována do Datové platformy, kde budou vyhodnocována, analyzována a následně bude možné doporučovat energetická opatření. 

Více na https://smartprague.eu/projekty/energeticke-uspory-s-vyuzitim-metody-epc

Komplexní řízení energetiky v budovách (Energetický management)

Navrhneme pro Prahu efektivní systém hospodaření postavený na základních principech energetického managementu, který bude rozšířený o inovativní postupy, jak konkrétní úsporná opatření realizovat. Výsledkem bude podstatné snížení spotřeby energie a vody v budovách města.

Projekt bude do datové platformy předávat anonymizovaná data ohledně spotřeby všech dostupných energií v nemovitostech ve vlastnictví MHMP. Následně je možno tato data analyzovat a vyhodnotit případné úniky např. vody nebo dalších energií. Tato data budou mít přímou vazbu na energetický ekosystém.

Více na https://smartprague.eu/projekty/komplexni-rizeni-energetiky-v-budovach

Digitální měření energií

Projekt nabídne ve vybraném bytovém domě ve vlastnictví hl. m. Prahy nový multiutilitní měřicí systém, který zajistí kompletní průběžný odečet energií vytvářející podmínky pro dokonalé sledování spotřeby všech energií v domě. Zákazníci tak budou moci průběh své spotřeby kdykoliv sledovat na webovém portálu od společnosti PREměření, která tento portál a související činnosti pro jeho zajištění poskytla pro účely tohoto projektu bezplatně. 

Datová platforma bude sbírat anonymizovaná data a například vyhodnocovat průměrné spotřeby.  

Více na https://smartprague.eu/projekty/digitalni-mereni-energii

Automatický odpovídač

Automatický odpovídač funguje prostřednictvím chatovacího okna. Jedná se o doplňkovou službu, která má ulehčit práci operátorům call centra Lítačky po dobu několika měsíců. ChatBot je schopen poskytnout dotazujícímu například informaci o tom, jak prodloužit platnost karty, případně kde ji vyměnit za novou a mnoho dalšího.

V rámci projektu jsou do Datové platformy poskytována anonymní data, ze kterých můžeme vyčíst, jaké jsou nejčastější dotazy, dále v jakém období či čase si občané nejčastěji pořizují novou Lítačku. Také nám slouží k identifikaci úspěšnosti rozhovorů a následné optimalizaci ChatBota.

Více na https://smartprague.eu/projekty/automaticky-odpovidac-a-testovani-umele-inteligence

Virtualizace Prahy

Prostřednictvím rozšířené a virtuální reality projekt umožňuje zobrazovat v pro člověka přirozeném 3D prostředí jednotlivé městské jevy a na základě výstupů matematických modelů efektně a srozumitelně prezentovat jejich stávající i predikované stavy. Díky projektu tak bude možné simulovat např. dopady realizovaných dopravních omezení, šíření emisí nebo různé krizové scénáře při vzniku neočekávaných hrozeb typu povodně, požáry, únik nebezpečných látek, teroristické útoky apod.

Pozorování těchto jevů probíhá nad virtualizovaným 3D modelem Prahy, jehož správcem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, a dále nad fyzicky vyrobeným modelem výseku městské části Praha 6 Dejvice.

Virtualizace Prahy významně zapadá do Datové oblasti definované v rámci dlouhodobé strategie Smart Prague 2030 - spolupracuje s projektem Datové platformy HMP, zejména v oblasti zobrazování a zpracování real-time senzorických dat. Zázemí projektu je umístěno v Českém Institutu Informatiky, Robotiky a Kybernetiky ČVUT, jako součást nově vybodovaného „testbedu“ Centra města budoucnosti a je tak důležitým propojením činnosti a potřeb města a akademické sféry.

Vizualizace nad částí Dejvic

Více na https://smartprague.eu/projekty/virtualizace-prahy-a-3d-datovy-model