Technické řešení

Nová Datová platforma

Od 1. 1. 2018 probíhá pilotní projekt Datová platforma hlavního města Prahy a od 1. 7. 2019 přechází v rutinní provoz. Cílem pilotní fáze projektu je otestování jak organizačních, tak technických možností napojení Datové platformy na datové zdroje různé povahy, jejich zpracování a nastavení dalšího rozvoje. Pilotní fáze pokračuje až do 30. 6. 2019, nicméně je nutné již v tuto chvíli určit další postup, a to hlavně s ohledem na pořízení softwarového a technologického zázemí. Datovou platformou budou používat uživatelé z městských částí a nejrůznějších městských organizací (Magistrát hlavního města Prahy, Institut plánování a rozvoje, aj.) a to z odlišných oddělení. Jednou z přidaných hodnot v používání platformy pro externí partnery OICT budou možnosti generování reportů nad ukládanými daty a přístup do analytických nástrojů platformy.

Analýza technického řešení

Dokument popisující rozsáhlou analýzu uživatelských požadavků, návrh architektury a implementace řešení je k dispozici ke stažení.

Dokument ke stažení

Schéma koncepce architektury

Schéma

Integrační rozhraní

Integrační rozhraní umožňuje připojení na požadované zdroje dat, jejich mapování a transformaci do definované struktury jednotlivých databází.  Zdroji dat rozumíme vstupní generická statická data (strukturovaná/nestrukturovaná) a dynamická senzorická data (real-time data) v různých vstupních formátech.

Integrační rozhraní dále umožňuje vstupní kontrolu validity a kvality dat a eskalaci chyb v případě neočekávaných vstupních hodnot nebo výpadku zdroje dat. Data zde nejsou uchovávána ani se s nimi nijak dál nepracuje.

Úložiště dat

Úložiště dat a reporting je část, kde jsou data ukládána, transformována, propojována a následně zpřístupňována pro další vrstvy systému. Zároveň tato část zajišťuje kontrolu validity a kvality dat, včetně reportingu chyb a neočekávaných hodnot a stavů. 

Analytická vrstva

Analytická vrstva umožňuje práci s připravenými datovými zdroji z úložiště dat. Data jsou zde zpracovávána podle konkrétních požadavků (další transformace a propojení dat, statistické a ekonometrické modely apod.) a dále zobrazována do grafů, mapových podkladů, tabulek, interaktivních dashboardů, widgetů, export do PDF apod. Analytická vrstva je složena z vícero komponent a v rámci projektu budou postupně rozvíjena řešení v návaznosti na konkrétní use-cases a potřeby města. 

Dispečink, katalog otevřených dat a datový portál Golemio

Dispečink, katalog otevřených dat a datový portál Golemio je součástí prezentační vrstvy řešení DP. Dispečinkem rozumíme neveřejnou část prezentační vrstvy DP, která zobrazuje zejména real-time data senzorických zdrojů a umožňuje jejich monitoring. Ve vybraných případech zajišťuje i jejich přímé ovládání skrze IoT nebo jiné datové sítě. Dispečink je určen zejména pro management městských společností a magistrát hl. města pro řízení konkrétních oblastí města například správy osvětlení, svozu odpadu apod. Jednotlivé části modulu Dispečinku mohou být připojeny přímo na vrstvu úložiště dat a reporting nebo přímo na integrační nástroj nebo se může jednat o zcela separátní komponenty, které budou napojeny přímo na jednotlivá zařízení nebo systémy.

Katalog otevřených dat slouží jako nástroj na katalogizaci zdrojů dat a je využíván již existující katalog http://opendata.praha.eu.

Veřejný datový portál Golemio funguje jako prezentační vrstva pro veřejnost, kde jsou data dávána do kontextu a oblastí a vizualizována.